O nás:

Centrum pre deti a rodiny Semeteš bol zriadený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, Bratislava zriaďovacou listinou dňa 05. decembra 2017, č. p.: 2017/207491 ako Detský domov Semeteš. Dodatkom č. 1 k Zriaďovacej listine zo dňa 22. novembra 2018, č. z.: 2018/190864 bol názov Detský domov od 01. januára 2019 zmenený na Centrum pre deti a rodiny Semeteš. Sídlom zariadenia je Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou (Žilinský kraj).

Centrum pre deti a rodiny Semeteš je špecializované centrum, ktoré sa zameriava na „obnovu dieťaťa“, aby došlo k oživeniu a vylepšeniu stavu dieťaťa prostredníctvom resocializačného programu a Poruchy správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku porúch impulzov a patologického hráčstva pre deti do 18teho roku veku.

Našou snahou je, aby sa deti, ktoré sa od nás vrátia domov, vedeli sa vrátiť regulárneho života, aby vedeli zvládať každodenné a konvenčné životné situácie, sklamania, bezvýchodiskové situácie, aby niečo v svojom konaní „opravili“, a to, či už komunikáciu, vzťahy s rodičmi alebo rovesníkmi, naučili sa riešiť problémy a vedeli sa zaradiť do bežného života. Centrum vytvára priestor deťom pre nadobudnutie citovej rovnováhy a hľadať nové riešenia v ich životnom príbehu.

Centrum pre deti a rodiny Semeteš (ďalej len „CDR“) vykonáva dva programy pre maloletého klienta do dovŕšenia 18 rokov veku:

1. Resocializačný program
 • v zmysle §57 ods. 1 písm. b) bodu 2 a 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 1 skupina pre 10 maloletých klientov
 • do cieľovej skupiny spadá maloleté dieťa závislé od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva, ktorému predchádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov a odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
 • Maloleté dieťa zverené do dočasnej starostlivosti CDR prechádza 4 fázami resocializačného programu, pri ktorých odborný tím berie na zreteľ individuálne potreby dieťaťa, osobnostné charakteristiky, schopnosti, zručnosti a stupeň motivácie mal. dieťaťa. Postupy práce sa optimálne volia podľa individuálnych rozdielov medzi maloletými deťmi. Vykonáva sa sociálna práca, psychologická pomoc /starostlivosť a diagnostika.
2. Program pre poruchy správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku porúch impulzov a patologického hráčstva
 • špecializovaný program v zmysle §56 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 1 skupina pre 10 maloletých klientov
 • do cieľovej skupiny spadá maloleté dieťa s poruchou správania v dôsledku škodlivého užívania alkoholu, alebo v dôsledku porúch impulzov a v dôsledku patologického hráčstva diagnostikovanou lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
 • Pri práci s mal. dieťaťom sa berú na zreteľ individuálne potreby, osobnostné charakteristiky, schopnosti, zručnosti a stupeň motivácie dieťaťa. Metódy a postupy práce sa optimálne volia v 3 etapách programu podľa individuálnych rozdielov medzi maloletými deťmi. Vykonáva sa sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchovná starostlivosť a diagnostika.
Účelom oboch programov je :
 • posilňovanie žiadúceho správania
 • konfrontácia nežiadúceho správania
 • stratégia zvládania žiadúcej zmeny
 • učenie sebazdokonaľovania
 • sociálne učenie
 • nácvik nových vzorcov správania
 • abstinencia od návykových látok
Forma vykonávania opatrení CDR je pobytovou formou na základe:
 • Súdne rozhodnutie:
  • nariadenie neodkladného opatrenia uloženie výchovného opatrenia
 • Dohoda:
  • podľa § 51 ods. 3 zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately po uzatvorení dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.

Vzhľadom ku komplexnej povahe problémov spojených so závislým alebo škodlivým užívaním návykových látok alebo porúch impulzov CDR Semeteš poskytuje ucelené spektrum aktivít, ktorými sa snaží pomôcť identifikovať problémy maloletého klienta, porozumieť ich príčinám a krok za krokom ich riešiť. Odborný tím CDR vo všetkých aktivitách pôsobí ako sprievodca detí .

Resocializačný program a Program pre poruchy správania v dôsledku užívania alkoholu, drog a porúch impulzov alebo v dôsledku patologického hráčstva je jednotný, kontrolovateľný a záväzný pre celú komunitu. Celý proces práce s dieťaťom smerujúci k úzdrave (tento termín sa líši od termínu zdravie a zahŕňa v sebe i kvalitu abstinencie) či aspoň zlepšeniu kvality života dieťaťa, obsahuje niekoľko na seba nadväzujúcich fáz, alebo etáp, aby bol efektívnym, či užitočným pre samotné dieťa.