O nás:

Detský domov Semeteš, Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou bol zriadený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Zriaďovacou listinou dňa 05.12.2017, Č.p.: 2017/207491, v zmysle ust. § 73 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 4 ods. 6 písm. a) bod 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb a zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatkom č.1 k Zriaďovacej listine zo dňa 22.11.2018, Č.z.: 2018/190864 bol názov Detský domov od 01.01.2019 zmenený na Centrum pre deti a rodiny Semeteš, Semeteš č. 1208, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Centrum pre deti a rodiny Semeteš podľa § 49 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Účelom zariadenia je aktivizovanie vnútorných schopností klientov na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí od psychoaktívnych látok a iných závislostí a na zapojenie sa do života a fungovania v prirodzenom prostredí.

Centrum vykonáva resocializačný program v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) bodu 2 a 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Centrum vykonáva špecializovaný program v zmysle § 56 ods. 1 písm. c)zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Centrum pre deti a rodiny Semeteš funguje na princípoch komunitnej práce, pričom sú stanovené jasné podmienky prijatia a všetky práva a povinnosti klienta sú uvedené v základných pravidlách zariadenia. Resocializačný program a Program pre poruchy správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva je jednotný, kontrolovateľný a záväzný pre celú komunitu. V jeho rámci platia pevné a štandardné pravidlá, ktoré vyplývajú z právnych a interných noriem.